Kurumsal

 • Genel Aydınlatma Metni
 • Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Metni
 • Ziyaretçi Açık Rıza ve Beyan Metni
 • Veri Sorumlusu Başvuru Formu
 • Kamera Aydınlatma Metni
 • Santral Ses Kaydı Aydınlatma Metni

Genel Aydınlatma Metni

KVKK POLİTİKASI?

Özel Adıyaman Park Hospital San. ve Tic. A.Ş. (“Özel Adıyaman Park Hospital”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz ziyaretçilerimizi, çevrimiçi ziyaretçilerimizi, hastalarımızı, potansiyel hastalarımızı, tedarikçi çalışanlarımızı, tedarikçi yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1.Veri Sorumlusu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Adıyaman Özel Sevgi Sağlık Hizmetleri Tic. San. A.Ş. (“PARK HOSPİTAL”) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Sunulan hizmeti sağlayan hekim veya uzmanın bağlı bulunduğu Hastane veri sorumlusu olarak hareket edecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ?

Toplanan kişisel verileriniz, Hastanemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yemek ve temizlik destek hizmeti veren taraflarca sunulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile araç koruma hizmetlerinin sunumu,
 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi Hastane taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastane dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Hava ambulans, kara ambulans kiralama hizmetlerinin sunulması,
 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilmesi
 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde almış olduğunuz hizmetlere ilişkin provizyon ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi ile özel sağlık sigortasından faydalanmanızın sağlanması ve tedavi masraflarınıza ilişkin ödeme onay talebi amacı ile sınırlı olarak anlaşmalı özel sigorta şirketine veya özel sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmiş aracı kurumlara kişisel verilerinizin aktarılabilecektir. Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Hastane tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, Çağrı Merkezimiz, entegre hastane bilgi yönetim sistemi dahil olmak üzere sistemlerimiz, online hizmetlerin sunulduğu portal(ler) ile e-posta kanallarıyla ve fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Anlaşmalı sigorta şirketleri ile Hastane arasında zaman zaman söz konusu olabilecek anlaşmalar kapsamında yakınlarınıza Hastane’nin hizmetlerine ilişkin imkanlar sağlanır ise kişisel verileriniz, işbu yakınınız tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aracılığı ile de elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:

 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yemek ve temizlik destek hizmeti veren taraflarca sunulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • Hasta kişisel eşya yönetiminin sağlanması ile araç koruma hizmetlerinin sunumu,
 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine iletilmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hava ambulans, kara ambulans kiralama hizmetlerinin sunulması.

 • Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(f) maddesi kapsamında Hastanenin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastane dahilindeki iç süreçlerin planlanması ve icrası.
 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi için hasta ile iletişime geçilmesi.

 • Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Hastanenin hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Resmi Hastane taleplerinin yerine getirilmesi.

 • Açık rızanıza dayalı olarak:

 • Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

 • 5. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Hastanemize iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz adiyamanparkhospital.com.tr/kisisel-verileradresinde bulunan “Başvuru Formu” ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


  Veri Sorumlusu : Özel Adıyaman Park Hospital San. ve Tic. A.Ş.

  Adres : Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN

  Mail :kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr

   

  TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu ADIYAMAN ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. (“PARK HOSPİTAL”) tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

  Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1-İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik: Ad, Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi Bilgisi
 • İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Posta Adresi
 • Pazarlama: Hizmet geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

 • PARK HOSPİTAL tarafından KVKK kapsamında hazırlanmış olan “AYDINLATMA METNİ”nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

  PARK HOSPİTAL’a vermiş olduğum GSM numaram üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve e-posta adresime e-posta gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde onay veriyorum.

  2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz;

 • PARK HOSPİTAL faaliyetlerine ilişkin reklam/kampanya/promosyon vb. pazarlama faaliyetleri çerçevesinde izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, sms, telefon vb.) üzerinden size özel ticari elektronik ileti gönderiminde bulunulması,
 • Tarafınıza düzenli aralıklarla SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderiminde bulunulması,
 • Pazarlama süreçleri kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıklarınız ve eğilimlerinizin incelenmesi suretiyle özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yönetimi, sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • 3-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan; internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • 4-Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

  5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.adiyamanparkhospital.com.tr/kisisel-veriler adresinden ulaşabileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurarak hastanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


  Veri Sorumlusu : Özel Adıyaman Park Hospital San. ve Tic. A.Ş.

  Adres : Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN

  Mail : kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr

 • Ziyaretçi Açık Rıza Ve Beyan Metni

  Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile 04 Ocak 2020 Tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin ADIYAMAN ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. (PARK HOSPİTAL) tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi) merkezi HBYS sistemi üzerinden onaylı misafir olarak işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında iletişim bilgileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak İleti Yönetim Sistemine aktarılacaktır.

  PARK HOSPİTAL tarafından KVKK kapsamında hazırlanmış olan “AYDINLATMA METNİ”nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

  PARK HOSPİTAL’a vermiş olduğum GSM numaram üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve e-posta adresime e-posta gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde onay veriyorum..


  Veri Sorumlusu : Özel Adıyaman Park Hospital San. ve Tic. A.Ş.

  Adres : Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN

  Mail : kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr

  Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

  Formu İndirmek İçin Tıklatın

  Kamera Aydınlatma Politikası

  Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

  İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özel Adıyaman Park Hostpital tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN adresinde bulunan hizmet sahamızın dış cephe, ofis, depo, muhasebe, teknik servis, yemekhane, server odası alanlarında toplam 23 adet kamera ile hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

  Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

  SANTRAL SES KAYDI AYDINLATMA POLİTİKASI

 • Veri Sorumlusu
 • Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla, “Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN” adresinde mukim Adıyaman-* Vergi Dairesi’ne * vergi kimlik numarası ile kayıtlı Özel Adıyaman Park Hospital (“Özel Adıyaman Park Hospital”) tarafından hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • İletişim bilginiz, ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz kişisel verileriniz; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
 • Yukarıdaki açıklanan hususlarla ilgili detaylı bilgi için “kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr” e-posta adresini kullanarak Özel Adıyaman Park Hospital ile iletişime geçebilirsiniz.

  Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Özel Adıyaman Park Hospital Merkezine bizzat elden veya noter kanalıyla, adiyamanozelsevgi@hs03.kep.tradresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Özel Adıyaman Park Hospital’ya daha önce bildirdiğiniz ve Özel Adıyaman Park Hospital sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletilebilirsiniz. Başvurunuza ilişkin tarafımızca yazılı cevap verilmesi gerektiği takdirde ve verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler, Özel Adıyaman Park Hospital tarafından dikkate alınamayabilecektir.

  Yol Tarifi Al Hemen Ara