Multimedya

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI


Tanı ve tedavi amacıyla kuruluşumuza başvuran her birey, kuruluşumuz Kalite Yönetim Birimi tarafından denetlenen ve bu metinde yazılı hale getirilen haklarını, her aşamada talep edebilir ya da öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir. Söz konusu metin, kuruluşumuzun tüm eğitici dökümanlarında ve her talebinde hastalara verilmek üzere sürekli hazır bulundurulmaktadır.

1.Hizmetlerden Yararlanma Hakkı: 
• Kuruluşumuza başvuran birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun varolan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
• Hastamız, doktorunu veya sağlık kurumunu seçme ve tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
• Hastanın tıbbi kayıtları hastanın arzusu doğrultusunda istenilen sağlık kurumuna iletilir.
• Kuruluşumuzun sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

2.Saygı Ve İtibar Görme Hakkı:
• Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bieysel itibarı korunarak, saygılı, nazik, şevkatli ve güleryüzlü vir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun şekilde çözümlenir.

3.Mahremiyet Hakkı:
• Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, gerek duydukları taktirde kuruluşumuzca sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği ve ayrıca tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak şekilde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere verilebilir.
• Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

4.Kimliği Bilme Hakkı:
• Hastalarımızın, kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5.Bilgi Edinme Hakkı:
• Hastalarımızın, ya da yasal varislerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dökümantasyona ulaşma hakkı vardır.
• Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilebildiği taktirde çevirmen aracılığı ile verilir.

6.Haberleşme Hakkı:
• Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

7.Hastadan Rıza Alınması:
• Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde dilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak tedaviyi de kabul etmiş sayılır.
• Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa tıbbi girişim hekimin kararı ile yapılabilir.
• Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda hekimin, hastanın yaşamını tehdit altında görmesi halinde karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
• Hastanın klinik çalışma, deney ve araştırmalar katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.

8.Danışma (Konsültasyon) Hakkı:
• Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

9.Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı:
• Hastanın önerilen tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır. Bu durumda kurumumuz hasta ile ilişiğini keser.
• Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hasta kuumumuza tekrar başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hekkı vardır.

10.Tetkik ve Tedavi Bedelleri:
• Hastanın kuruluşumuzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11.Sosyal ve Psikolojik Destek Alma:
• Hastalarımızın, teşhis veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.Hasta Şikayetleri:
• Hastanın şikayetleri dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
• Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, kuruluşumuzun hasta haklarına ilişkin şikayetlerini kuruluşumuzun idari yetkilisi aracılığı ile "Bilimsel Etik Kurulu"na bildirme hakkı vardır.
• Hasta, hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:
• Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Hasta, tıbbi kayıtlarında gerçeğe uymayan hastalık ve/veya tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumunda düzeltilmesini talp etme hakkına sahiptir.

14.Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:
Bedeli ödendiği ve temin edilebildiği taktirde, agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI


 
2.Saygı Ve İtibar Görme Hakkı:
• Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bieysel itibarı korunarak, saygılı, nazik, şevkatli ve güleryüzlü vir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Her aşamada, çözülemeyen her türlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve varolan yasalara uygun şekilde çözümlenir.

3.Mahremiyet Hakkı:
• Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, gerek duydukları taktirde kuruluşumuzca sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği ve ayrıca tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak şekilde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere verilebilir.
• Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

4.Kimliği Bilme Hakkı:
• Hastalarımızın, kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5.Bilgi Edinme Hakkı:
• Hastalarımızın, ya da yasal varislerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dökümantasyona ulaşma hakkı vardır.
• Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilebildiği taktirde çevirmen aracılığı ile verilir.

6.Haberleşme Hakkı:
• Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

7.Hastadan Rıza Alınması:
• Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, nekahat ile ilgili problemler ve sonuçta elde dilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak tedaviyi de kabul etmiş sayılır.
• Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa tıbbi girişim hekimin kararı ile yapılabilir.
• Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda hekimin, hastanın yaşamını tehdit altında görmesi halinde karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
• Hastanın klinik çalışma, deney ve araştırmalar katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.

8.Danışma (Konsültasyon) Hakkı:
• Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

9.Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı:
• Hastanın önerilen tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır. Bu durumda kurumumuz hasta ile ilişiğini keser.
• Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hasta kuumumuza tekrar başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hekkı vardır.

10.Tetkik ve Tedavi Bedelleri:
• Hastanın kuruluşumuzdan sağlamış olduğu hizmet karşılığında ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

11.Sosyal ve Psikolojik Destek Alma:
• Hastalarımızın, teşhis veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

12.Hasta Şikayetleri:
• Hastanın şikayetleri dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
• Hastalarımızın, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile, kuruluşumuzun hasta haklarına ilişkin şikayetlerini kuruluşumuzun idari yetkilisi aracılığı ile "Bilimsel Etik Kurulu"na bildirme hakkı vardır.
• Hasta, hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

13.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:
• Hasta, kendisine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları hususunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Hasta, tıbbi kayıtlarında gerçeğe uymayan hastalık ve/veya tedavi işlemi ile ilgili kayıt tespit etmesi durumunda düzeltilmesini talp etme hakkına sahiptir.

14.Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:
Bedeli ödendiği ve temin edilebildiği taktirde, agoni halindeki hasta için, hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamını getirme hakkı vardır.

Yol Tarifi Al Hemen Ara