| | | | | | |

Özel Adıyaman Park Hospital KVKK

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu ADIYAMAN ÖZEL SEVGİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. SAN. A.Ş. (“PARK HOSPİTAL”) tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1-İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik: Ad, Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi Bilgisi
 • İletişim: E-posta Adresi, Telefon Numarası, Posta Adresi
 • Pazarlama: Hizmet geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

 • PARK HOSPİTAL tarafından KVKK kapsamında hazırlanmış olan “AYDINLATMA METNİ”nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

  PARK HOSPİTAL’a vermiş olduğum GSM numaram üzerinden tarafıma kısa mesaj/SMS gönderimi ile telefon araması yapılmasına ve e-posta adresime e-posta gönderilmesine ticari elektronik ileti onayı şeklinde onay veriyorum.

  2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz;

 • PARK HOSPİTAL faaliyetlerine ilişkin reklam/kampanya/promosyon vb. pazarlama faaliyetleri çerçevesinde izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, sms, telefon vb.) üzerinden size özel ticari elektronik ileti gönderiminde bulunulması,
 • Tarafınıza düzenli aralıklarla SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderiminde bulunulması,
 • Pazarlama süreçleri kapsamında geçmişe dönük alışveriş alışkanlıklarınız ve eğilimlerinizin incelenmesi suretiyle özelleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yönetimi, sair pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • 3-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan; internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

 • İlgili kişinin açık rızasının olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • 4-Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, destek hizmeti alınan üçüncü kişiler (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

  5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.adiyamanparkhospital.com.tr/kisisel-veriler adresinden ulaşabileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurarak hastanemize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


  Veri Sorumlusu : Özel Adıyaman Park Hospital San. ve Tic. A.Ş.

  Adres : Yeni Sanayi Mahallesi 2819 Sk. No:13 MERKEZ / ADIYAMAN

  Mail : kvkk@adiyamanparkhospital.com.tr